MNDY23
Blog
Bình luận
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Không có cái gì ở đây cả
Khiếu nại
Tôi đã nhập tiền, thực hiện một số cược và không có số dư là +€ 20. Điều này đã nghi ngờ họ và họ không muốn tái hòa nhập tôi vì tiền gửi gần đây. Họ không trả lời bất kỳ email. Tôi không đề nghị bất cứ điều gì nhà cá cược này, tôi sẽ đến tòa án để tố cáo.
Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!