Ikerjipa
Blog
Bình luận1
Khiếu nại1
Về tôi
Blog
Không có cái gì ở đây cả
Bình luận
Đếm đông lạnh
Tôi không biết lý do. Tôi chỉ đăng ký với việc quảng bá thể thao. Bổ nhiệm 100 euro. Tôi đã mất chúng, và tài khoản của tôi đã bị đóng băng.

Họ đã phải chỉ định miễn phí 100 euro. Và tôi không biết tại sao. Họ hỏi tôi DNI và các tài liệu khác. Bây giờ họ đã hỏi tôi về thẻ, khi tôi không có gì, vì đó là ghi nợ.

Dẫu sao thì...
Ngày 22 tháng 3 năm 2021
Khiếu nại

Đếm đông lạnh

Ngoại quốc
Gần 20 ngày trước tài khoản của tôi đã bị đóng băng. Gửi tài liệu và cho đến ngày hôm nay. Trước khi họ trả lời các thư cho lâu. Bây giờ thậm chí không phải là điều này.

Ikerjipa

Tôi đặt cược vào

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!