bxh fifa mới nhất ltd vl wc vn Thống kê Tipsters mọi thời đại
Tôp 10 Expertos y tipsters Tipsters
ExpertoCalculadora / ROI

ltd vl wc vn Top10 tipsters

Expertos y handicappers Total de apuestas/ / / ROI, % Calculadora
Mbrecos
Mbrecos
330/ 200/ mười một/ 119 16.3 +5 388 €
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1265/ 542/ 53/ 666 2.7 +3 402 €
Kfpicks
Kfpicks
374/ 198/ 17/ 156 8.2 +3 049 €
Andrés Rayo
Andrés Rayo
242/ 118/ 10/ 114 8.1 +1 969 €
Danypulga555
Danypulga555
890/ 416/ 60/ 414 2.2 +1 948 €
Oleg Zhukov
Oleg Zhukov
292/ 171/ 4/ 117 6.7 +1 948 €
Pinganillo
Pinganillo
330/ 165/ số 8/ 154 5.4 +1 756 €
Giacomo Baraggioli
Giacomo Baraggioli
301/ 139/ 1/ 161 5.5 +1 655 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
259/ 106/ 9/ 144 5.0 +1 297 €
Francisco Bravo
Francisco Bravo
712/ 326/ 60/ 326 1.2 +835 €
Mbrecos
Mbrecos
200/ mười một/ 119
+5 388 €
16.3%
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1
542/ 53/ 666
+3 402 €
2.7%
Kfpicks
Kfpicks
198/ 17/ 156
+3 049 €
8.2%
Andrés Rayo
Andrés Rayo
118/ 10/ 114
+1 969 €
8.1%
Danypulga555
Danypulga555
416/ 60/ 414
+1 948 €
2.2%
Oleg Zhukov
Oleg Zhukov
171/ 4/ 117
+1 948 €
6.7%
Pinganillo
Pinganillo
165/ số 8/ 154
+1 756 €
5.4%
+1 655 €
5.5%
Jose Gavilan
Jose Gavilan
106/ 9/ 144
+1 297 €
5.0%
Francisco Bravo
Francisco Bravo
326/ 60/ 326
+835 €
1.2%
Expertos y handicappers Total de apuestas/ / / ROI, % Calculadora
Mbrecos
Mbrecos
330/ 200/ mười một/ 119 16.3 +5 388 €
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1265/ 542/ 53/ 666 2.7 +3 402 €
Kfpicks
Kfpicks
374/ 198/ 17/ 156 8.2 +3 049 €
Andrés Rayo
Andrés Rayo
242/ 118/ 10/ 114 8.1 +1 969 €
Danypulga555
Danypulga555
890/ 416/ 60/ 414 2.2 +1 948 €
Pinganillo
Pinganillo
330/ 165/ số 8/ 154 5.4 +1 756 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
259/ 106/ 9/ 144 5.0 +1 297 €
Francisco Bravo
Francisco Bravo
712/ 326/ 60/ 326 1.2 +835 €
Tonnicorneto
Tonnicorneto
264/ 136/ 28/ 97 2.2 +576 €
Gatsby
Gatsby
358/ 185/ hai/ 170 1.5 +544 €
Mbrecos
Mbrecos
200/ mười một/ 119
+5 388 €
16.3%
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1
542/ 53/ 666
+3 402 €
2.7%
Kfpicks
Kfpicks
198/ 17/ 156
+3 049 €
8.2%
Andrés Rayo
Andrés Rayo
118/ 10/ 114
+1 969 €
8.1%
Danypulga555
Danypulga555
416/ 60/ 414
+1 948 €
2.2%
Pinganillo
Pinganillo
165/ số 8/ 154
+1 756 €
5.4%
Jose Gavilan
Jose Gavilan
106/ 9/ 144
+1 297 €
5.0%
Francisco Bravo
Francisco Bravo
326/ 60/ 326
+835 €
1.2%
Tonnicorneto
Tonnicorneto
3
136/ 28/ 97
+576 €
2.2%
Gatsby
Gatsby
185/ hai/ 170
+544 €
1.5%

Estadísticas de expertos

Experto Total de apuestas/ / / ROI, % Calculadora
Borja Pardo
Borja Pardo
1286/ 589/ 5/ 689 0.4 +490 €
Ioana Cosma
Ioana Cosma
206/ 95/ 0/ 110 0.6 +116 €
Mihai Mironica
Mihai Mironica
320/ 183/ 1/ 136 -2.5 -794 €
Julio Salinas
Julio Salinas
688/ 299/ 6/ 383 -5.1 -3 517 €
Borja Pardo
Borja Pardo
589/ 5/ 689
+490 €
0.4%
Ioana Cosma
Ioana Cosma
95/ 0/ 110
+116 €
0.6%
Mihai Mironica
Mihai Mironica
183/ 1/ 136
-794 €
-2.5%
Julio Salinas
Julio Salinas
299/ 6/ 383
-3 517 €
-5.1%

Estadísiticas de tipsters

Tipster Total de apuestas/ / / ROI, % Calculadora
Mbrecos
Mbrecos
330/ 200/ mười một/ 119 16.3 +5 388 €
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1265/ 542/ 53/ 666 2.7 +3 402 €
Kfpicks
Kfpicks
374/ 198/ 17/ 156 8.2 +3 049 €
Andrés Rayo
Andrés Rayo
242/ 118/ 10/ 114 8.1 +1 969 €
Danypulga555
Danypulga555
890/ 416/ 60/ 414 2.2 +1 948 €
Oleg Zhukov
Oleg Zhukov
292/ 171/ 4/ 117 6.7 +1 948 €
Pinganillo
Pinganillo
330/ 165/ số 8/ 154 5.4 +1 756 €
Giacomo Baraggioli
Giacomo Baraggioli
301/ 139/ 1/ 161 5.5 +1 655 €
Jose Gavilan
Jose Gavilan
259/ 106/ 9/ 144 5.0 +1 297 €
Francisco Bravo
Francisco Bravo
712/ 326/ 60/ 326 1.2 +835 €
Bashiba
Bashiba
41/ 27/ 0/ 14 17.6 +723 €
Tonnicorneto
Tonnicorneto
264/ 136/ 28/ 97 2.2 +576 €
Gatsby
Gatsby
358/ 185/ hai/ 170 1.5 +544 €
Jose Ramon Exposito
Jose Ramon Exposito
292/ 141/ 6/ 140 1.6 +465 €
Biệt thự
Biệt thự
13/ 9/ 0/ 4 31.8 +414 €
Thuyền trưởng7
Thuyền trưởng7
5/ 4/ 1/ 0 80.6 +403 €
Pablo
Pablo
63/ 31/ 6/ 26 4.2 +264 €
Igor Pankov
Igor Pankov
17/ 9/ 3/ 5 14.2 +242 €
Bados
Bados
46/ 25/ 1/ 20 3.8 +173 €
David
David
mười một/ 6/ 0/ 5 14.5 +159 €
Voland96
Voland96
4/ 3/ 0/ 1 28.0 +112 €
Volleystats
Volleystats
1/ 1/ 0/ 0 85.0 +85 €
Estonec
Estonec
hai mươi mốt/ 10/ 4/ 7 4.0 +83 €
Alex2018
Alex2018
16/ số 8/ 1/ 7 -0.1 -2 €
Eduard Paris
Eduard Paris
305/ 121/ 12/ 172 -0.1 -19 €
AWCI
AWCI
4/ hai/ 0/ hai -24.5 -98 €
Dmitrij Artyushin
Dmitrij Artyushin
32/ 19/ 1/ 12 -3.6 -115 €
Cesky
Cesky
số 8/ 3/ 0/ 5 -20.5 -164 €
Gregchel
Gregchel
17/ số 8/ 0/ 9 -10.9 -186 €
Javier Parra Pe?a
Javier Parra Pe?a
74/ 35/ 0/ 39 -2.8 -209 €
Underdog
Underdog
148/ 52/ 0/ 96 -1.9 -278 €
Vladimir Svetlitssa
Vladimir Svetlitssa
18/ số 8/ 0/ 10 -18.6 -334 €
Joan
Joan
6/ 1/ 0/ 5 -65.0 -390 €
I?aki Avial
I?aki Avial
55/ 28/ 0/ 27 -8.6 -472 €
Tiêu điểm
Tiêu điểm
9/ hai/ 0/ 7 -59.9 -539 €
Wilmer Matos
Wilmer Matos
134/ 58/ 4/ 72 -4.1 -548 €
Alex Rodriguez
Alex Rodriguez
855/ 315/ 20/ 520 -0.7 -557 €
Andionrubia
Andionrubia
13/ 3/ 0/ 10 -46.8 -609 €
Dmitry Bashinsky
Dmitry Bashinsky
50/ 22/ 6/ 22 -13.0 -649 €
Alex
Alex
39/ mười lăm/ 0/ 24 -17.8 -696 €
Angemar
Angemar
28/ 9/ 0/ 17 -28.0 -729 €
Solomon
Solomon
194/ 99/ 4/ 91 -4.7 -921 €
Guillermo Valverde
Guillermo Valverde
28/ 9/ 1/ 18 -39.5 -1 106 €
Jack07
Jack07
38/ 14/ 0/ 24 -29.7 -1 128 €
Francisco Ariztegi
Francisco Ariztegi
141/ 61/ số 8/ 72 -9.1 -1 286 €
Eloy Molina
Eloy Molina
39/ mười một/ 1/ 27 -34.3 -1 337 €
Hồ bơi
Hồ bơi
405/ 118/ 6/ 236 -3.8 -1 353 €
Maria Candelario
Maria Candelario
167/ 74/ 1/ 92 -8.6 -1 432 €
Oliver
Oliver
360/ 177/ 32/ 151 -4.3 -1 561 €
Víctor Diéguez
Víctor Diéguez
80/ 30/ 1/ 49 -21.4 -1 715 €
Orlando
Orlando
243/ 66/ 1/ 176 -8.6 -2 082 €
Mario Gago
Mario Gago
550/ 247/ 3/ 297 -3.9 -2 123 €
Gian
Gian
226/ 64/ 0/ 158 -12.2 -2 711 €
Jorge
Jorge
1296/ 581/ 177/ 537 -2.2 -2 816 €
Cristian
Cristian
82/ 17/ 0/ 64 -36.9 -2 988 €
Esteban Gómez
Esteban Gómez
434/ 211/ hai mươi mốt/ 202 -12.2 -5 285 €
Mbrecos
Mbrecos
200/ mười một/ 119
+5 388 €
16.3%
Antxon Pascual
Antxon Pascual
1
542/ 53/ 666
+3 402 €
2.7%
Kfpicks
Kfpicks
198/ 17/ 156
+3 049 €
8.2%
Andrés Rayo
Andrés Rayo
118/ 10/ 114
+1 969 €
8.1%
Danypulga555
Danypulga555
416/ 60/ 414
+1 948 €
2.2%
Oleg Zhukov
Oleg Zhukov
171/ 4/ 117
+1 948 €
6.7%
Pinganillo
Pinganillo
165/ số 8/ 154
+1 756 €
5.4%
+1 655 €
5.5%
Jose Gavilan
Jose Gavilan
106/ 9/ 144
+1 297 €
5.0%
Francisco Bravo
Francisco Bravo
326/ 60/ 326
+835 €
1.2%
Bashiba
Bashiba
27/ 0/ 14
+723 €
17.6%
Tonnicorneto
Tonnicorneto
3
136/ 28/ 97
+576 €
2.2%
Gatsby
Gatsby
185/ hai/ 170
+544 €
1.5%
+465 €
1.6%
+414 €
31.8%
+403 €
80.6%
Pablo
Pablo
31/ 6/ 26
+264 €
4.2%
+242 €
14.2%
Bados
Bados
25/ 1/ 20
+173 €
3.8%
David
David
6/ 0/ 5
+159 €
14.5%
Voland96
Voland96
3/ 0/ 1
+112 €
28.0%
+85 €
85.0%
Estonec
Estonec
10/ 4/ 7
+83 €
4.0%
Alex2018
Alex2018
số 8/ 1/ 7
-2 €
-0.1%
Eduard Paris
Eduard Paris
121/ 12/ 172
-19 €
-0.1%
AWCI
AWCI
hai/ 0/ hai
-98 €
-24.5%
-115 €
-3.6%
Cesky
Cesky
3/ 0/ 5
-164 €
-20.5%
Gregchel
Gregchel
số 8/ 0/ 9
-186 €
-10.9%
-209 €
-2.8%
Underdog
Underdog
52/ 0/ 96
-278 €
-1.9%
Vladimir Svetlitssa
Vladimir Svetlitssa
số 8/ 0/ 10
-334 €
-18.6%
Joan
Joan
1/ 0/ 5
-390 €
-65.0%
I?aki Avial
I?aki Avial
28/ 0/ 27
-472 €
-8,6%
Tiêu điểm
Tiêu điểm
hai/ 0/ 7
-539 €
-59.9%
Wilmer Matos
Wilmer Matos
58/ 4/ 72
-548 €
-4.1%
Alex Rodriguez
Alex Rodriguez
315/ 20/ 520
-557 €
-0.7%
Andionrubia
Andionrubia
3/ 0/ 10
-609 €
-46.8%
-649 €
-13,0%
Alex
Alex
mười lăm/ 0/ 24
-696 €
-17,8%
Angemar
Angemar
1
9/ 0/ 17
-729 €
-28,0%
Solomon
Solomon
99/ 4/ 91
-921 €
-4,7%
-1 106 €
-39,5%
Jack07
Jack07
14/ 0/ 24
-1 128 €
-29,7%
Francisco Ariztegi
Francisco Ariztegi
61/ số 8/ 72
-1 286 €
-9,1%
Eloy Molina
Eloy Molina
mười một/ 1/ 27
-1 337 €
-34,3%
Hồ bơi
Hồ bơi
13
118/ 6/ 236
-1 353 €
-3,8%
-1 432 €
-8,6%
Oliver
Oliver
177/ 32/ 151
-1 561 €
-4,3%
-1 715 €
-21,4%
Orlando
Orlando
66/ 1/ 176
-2 082 €
-8,6%
Mario Gago
Mario Gago
1
247/ 3/ 297
-2 123 €
-3,9%
Gian
Gian
64/ 0/ 158
-2 711 €
-12,2%
Jorge
Jorge
581/ 177/ 537
-2 816 €
-2,2%
Cristian
Cristian
17/ 0/ 64
-2 988 €
-36,9%
Esteban Gómez
Esteban Gómez
211/ hai mươi mốt/ 202
-5 285 €
-12,2%
100 mỗi lần đặt cược
Được tài trợ

Biểu tượng "được tài trợ" chỉ ra rằng các vị trí xếp hạng được xác định bởi các thỏa thuận thương mại với nhà cá cược.

Bảng xếp hạng Legalbet được thực hiện theo cách trung thực nhất có thể, vì vậy chúng tôi chỉ ra "không được tài trợ" trong những trường hợp các vị trí được xác định theo cách khách quan nhất có thể.

Cửa hàng cá cược
18+ | Quảng cáo | Trò chơi có trách nhiệm
Tất cả các nhà cá cược

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi!